§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Portalu. Warunki ogólne opisane zostały w głównym regulaminie.
 2. Usługa "Ogłoszenie" polega na utrzymaniu ogłoszenia Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części Portalu.
 3. Użytkownik zleca Portalowi świadczenie usługi Ogłoszenia poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 4. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
 2. Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

§ 3
ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
 2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
 3. Ogłoszenie publikowane jest na okres wybrany prze użytkownika (dostępne opcje: 7 dni, 14dni, 21dni, 30 dni).
 4. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia w przeznaczonej do tego kategorii.
 5. W przypadku stwierdzenia, że ogłoszenie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
 6. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia użytkownik ma możliwość jego edycji
   i usunięcia.
 7. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
  * naruszają prawo,
  * naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
  * naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
  * mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
  * mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
  * zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów.
 8. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 9. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

 1. Wydawca zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.