Administrator serwisu: Sławomir Wolański, Draganowa 32.

§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin dotyczy portalu Anonse-Krosno.pl.
 2. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków użytkowników oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

§ 2
DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.
 2. Użytkownicy posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem oraz do dodawania, edycji i usuwania ogłoszeń. W przypadku użytkowników niezarejestrowanych link do edycji i usunięcia ogłoszenia zostanie przesłany na podany w formularzu adres e-mail. Użytkownik zarejestrowany posiada dostęp do swoich ogłoszeń po zalogowaniu do panelu. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie. Chyba, że przepisy szczególne regulaminu stanowią inaczej.
 3. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4.  Wszystkie serwisy i usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Portalu.
 5.  Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu loginu, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail.
 6. W przypadku braku logowania na konto przez okres dłuższy niż rok - konto może zostać usunięte.
 7. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Portalu. Rejestracja w portalu jest równoznaczna z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.
 8. Użytkownik dodając dane w profilu, zapewnia, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 9. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych.
 10. Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 11. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 12. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
 13. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 14. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portal wszelkich tekstów, zdjęć i innych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu.
 15. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub – w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia – działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 16. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  * dane podane w formularzu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym,
  * zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
  * wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub * * może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: adresu e-mail, hasła dostępu do konta.
 17. Użytkownik samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za login i hasło do Konta Użytkownika. Sposób przechowywania i zabezpieczenie przed niepowołanym logowaniem na Konto należy do obowiązków Użytkownika.
 18. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 19. Avatary:
  * nie mogą być obraźliwe
  * nie powinny być animowane
  * nie mogą być łudząco podobne do już używanych na Forum, przy czym to Administrator rozstrzyga, który z obrazów znalazł się na Forum jako pierwszy
  * wielkość i format Avatara jest ograniczona przez Administratora.

§ 3
ZASADY OGÓLNE

 1. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
 2. Niedozwolone jest:
  * promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w Portalu
  * wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.
  * publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
  * używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  * umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  * umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolnych do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
  * treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),
  * treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
  * treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
  * treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.).
 4. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
  * gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  * gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu,
  * gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,
  * gdy wpis jest sprzeczny z polityką redakcyjna portalu
  * została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),
  * została napisana w nieodpowiednim dziale,
  * została napisana przy braku związku z tematem,
  *jest niezgodna z regulaminem Portalu.
 5. Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 6. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
 8. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, oraz materiałów graficznych i fotograficznych przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 9. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 4
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  * szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;

  * problemy w funkcjonowaniu portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec;
  * gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,
  * skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;
  * przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
  * utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.
 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów w tym zmiany tytułów i leadów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
 4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
 5. Portal dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem.
 6. Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Portalu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.